Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות

משחקי חנוכה בחשבון

המשחקים פותחו ע"י צוות בי"ס ממלכתי "יסודות" - פתח-תקוה.
מנהלת: הגב' ריקי ירוס
רכזת מחשבים: הגב' יעל בכר
צוות הפיתוח: הגב' איילה נתן, הגב' אורלי יחזקאל

תודה מיוחדת לגב' איילה נתן, המשתתפת בקורס להובלת תהליכי תקשוב בחינוך המיוחד, בפ"ת, על שיתוף התוצרים.

כיתה ג'
כיתה ב'
כיתה א'
כיתה ו'
כיתה ה'
כיתה ד'