Make your own free website on Tripod.com
נדידה - פעילות מקוונת
 

פעילות מקוונת - הגדרה:
פעילות מונחת , המתמקדת בחקירת נושא ואשר המידע שהלומדים צריכים לצורך פתרונה, נמצא בחלקו או כולו במקורות המידע שברשת האינטרנט.

פתח מסמך חדש ב word
הכנס לאתר בכתובת : : http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelId=389

והעתק את ההגדרה מהי נדידה. ( סמן את הקטע לחץ על המקשים : C + CTRL
חזור למסמך שפתחת ולחץ על V + CTRL )
האם רק הציפורים נודדות?
הכנס לאתר בכתובת : http://www.learner.org/jnorth/1997/critters/
בחר לך בעל חיים אחר שנודד וכתוב:
שם בעל החיים התקופה שבה נודד ומסלול נדידתו.

הכנס לאתר בכתובת : http://www.cet.ac.il/main/masa/science/birds1.asp
" העתק את התמונה שבראש האתר לראש המסמך החדש שפתחת
( מקש ימני על התמונה - בחר בהעתק חזרה למסמך word ובעריכה בחר "הדבק" )

" קרא את המידע וענה על השאלות הבאות:

1. מתי מתרחשת נדידת הסתו ומה כיוונה ?
2. מתי מתרחשת נדידת האביב ומה כיוונה ?
3. מהי להקה וכמה פריטים היא יכולה למנות ?
4. מהי שיירה וכמה פריטים היא יכולה למנות ?

הכנס לאתר בכתובת : http://www.cet.ac.il/main/masa/science/birds2.asp וענה:
1. מהי תרמיקה ?
2. העתק את השרטוט הנלווה להסבר
3. אילו עופות משתמשות בטכניקה זו?
4. מהי תעופה פעילה ?

השלמת את הפעילות מקוונת הכנס לאתר בכתובת : http://www1.snunit.k12.il/vmuseum/birds/play.htm- ושחק במשחק הנדידה - בהצלחה .