Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות


תיאור הפעילות:
המניע להכנת הפעילות: רצח רחבעם זאבי שנרצח בשל דעותיו הפוליטיות. רחבעם נרצח בסמיכות לתאריך הירצחו של יצחק רבין שנרצח גם הוא ממניעים פוליטיים .
בימים אלה מציינים בבתי הספר את רצח רבין .
פעילות זו באה הן כאקטואליה: " רצח רחבעם זאבי " והן כעיבוי לנושא " רצח רבין ".


הפעילות המוצעת :
לפני הפעילות על המורה לעבוד על דף ה"חקרשת" וכן לדף נוסף ובו לינקים לאתרים נוספים בנושא. להדפיס את הפרקים מהספר: "סרק" ( בשער הספר תצלום רצח רבין )
ניתן להדפיס גם את החוברת " פרלמנט גליון 10 העוסק ברצח פוליטי ועוד חומרים מהקישורים הנלווים,- ראה קובץ "link rezach polity ".
שיחת מקדימה לתלמידים בנושא : "רצח פוליטי " וכן " קנוניה- קונספירציה"
לאחר מכן לתת לתלמידים את דף ה"חקרשת" בנושא: "רצח פוליטי" - קובץ:webquest rezach polity
ולבסוף לסכם את השיעור.
הפעילות מוצעת לשיעור כפול ( במיוחד לתלמידים שעובדים לראשונה בדף "חקרשת" )


אוכלוסיית היעד:
השעור הועבר בבית ספר ללקויי למידה, לתלמידים בעלי הפרעות התנהגות קשות ולתלמידים עם בעיות נפשיות.
ניתן לבצע התאמה לאוכלוסייה הן מהדף עצמו והן מהקובץ הנוסף.


הערות / טיפים:
אם לפני שעור זה לא עבדו התלמידים בדפים מקוונים יש להסביר:
מהו שעור מקוון ומה יתרונו .
איך עוברים מדף המשימה לדף ההכנה ( למטה על שורת המשימות )
איך מורידים תמונה .
יש לדרוש מהתלמידים לענות בדף ההכנה ולא להדביק טקסט קיים על מנת שאכן המידע המצוי באתר יהפוך לידע אצל התלמיד.
בסיום השעור חשוב מאוד לבצע "משוב" לפעילות כסיכום.
במידה והנושא מעניין ( לפי המשוב) להציע לתלמידים להכין ,לחבריהם לכתה או לתלמידים בכתות אחרות ,דפי חקרשת נוספים באותו עיניין או בנושא קרוב אחר כמו: רצח רבין .