Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות


יום מתמטי בבי"ס "יהודה הלוי" - בסימן קיץ

בחשיבה ובתכנון היום המתמטי עמדו בפני הצוות מספר מטרות.
המטרה המרכזית הייתה הפחתת חרדות ממקצוע המתמטיקה ופיתוח גישה חיובית למקצוע זה.

מטרות משניות שהושגו:
גמישות מחשבתית;
פיתוח סובלנות לאחר;
עבודת צוות.

כיצד?
לילדים הוצעו מגוון פעילויות העוסקות באסטרטגיות חשיבה שונות דרך משחקים, שעשועים, משימות אתגר ומשחקי סימולציה .
כל תלמיד יכול היה להגיע לפתרון בדרך שלו, פתרון שזכה להתייחסות הקבוצה והמדריכה ובכך לחוות הצלחה ובעקבותיה הגברת הביטחון העצמי.
אנו מתכננים להמשיך בדרך זו ובכך להעלות את דימויו העצמי של התלמיד כלומד מתמטיקה ולספק לו הצלחות בתחום זה.

צוות היום המתמטי בביה"ס "יהודה הלוי" - נתניה
דקלה שמחי
רביטל תירם
שני טולמן
טלי דרוקר
אתי שלו
רונית קצף

בהנחיית הילה זלינגר - מורת מורים
מרכז מורים נתניה