Make your own free website on Tripod.com

חספה גח אשונב םירתאל םירושיק טקל

 

הז טקל ףותיש לע לדונ תיזפל הדות

 

 

 

:ןסינ שדוח לע

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesah-ni.htm

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/maagal/nisan1.htm

http://www.kosher.co.il/times/hebrew/minhag.htm

 

:חספה גח לע

http://www.chabad.org.il/eyun/chagim/ps/pes_3.htm :גחה ירוחאמש תונויערה

http://sites.snunit.k12.il/tali/p_musagim_1.html :גחב םירושקה םיגשומ

http://shul.org.za/pesach/names.html :(תילגנאב) חספה תומש

http://www.makash.ac.il/h_school/hss/hsse/hssesb/his/z5/z5yt/pesah.htm :חספה גח

http://www.shalombeinenu.org/hagim_passover.html :חספה גח

:(םידליה ןגל םיאתמ רבסה) חספ
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=272

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/arbaah-4.htm :םינש ישאר העברא

 

:הירוטסיהב חספ

:ןושארה חספה – עשוהי חספ

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/5.htm

:והיקזח תפוקתב חספה תוגיגח לע

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/divreyha/divreyb2.htm

http://galim.org.il/holidays/passover/moses.html :השמ לש ודיקפת

 

:םינוש םיגהנמ

http://www.chagim.org.il/passover25.html :דוסי יגשומ

http://www.chagim.org.il/passover6.html :עדימ עטק -גחל םידגב

http://www.chagim.org.il/passover7.html :לודגה תבש-חספה ינפל תבשה םוי

:ןוכתמל רושיקו לכאמל רבסה – םייתרוסמה חספה ילכאמ

http://www.galim.org.il/framepassover.html/matkonim.html

http://www.chagim.org.il/passover11.html :םיזוגאה קחשמ רוקמ

:הרשכהה ךילהת לש םינושה םיבלשה ימוליצ תפסותב ,(םתכלהכ) חספה יגהנמ
http://www.kosher.co.il/times/hebrew/pth.htm

http://www.chabad.org.il/eyun/chagim/ps/pes_1.htm :רדסה לילו חספל תונכהה

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesah-ha.htm :ץמחה תליכא רוסא

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesah-se.htm :הדגהה תאירקו רדסה ליל

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesah-ko.htm :םינב עבראו תוסוכ עברא

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/pesah/gab.html :ןמית ידוהי לצא חספל םיגהנמ

:לגוטרופו דרפס יסונא לצא חספה יגהנמ
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/pesah/orfali.html

http://www.shemayisrael.co.il/pesach/rm-eliyahu/erev.htm :חספ ברע תוכלה

 

 

 

:גחל םירופס

http://www.galim.org.il/framepassover.html/sus.html :רדסב היהי

http://www.galim.org.il/framepassover.html/moshe.html :ידגהו השמ

http://www.galim.org.il/framepassover.html/doar.html :רדסה לילב סנ

http://www.chagim.org.il/passover5.html :יממע רופס -לשומה עיבג

וארש םידדושה / והילא לש וסוכ / ירותסמה חרואה / רכינב רדסה ליל -םירופס לש זוכיר
:הככשש הבירמ / הלעמלו הטמל חוכיו / רדסה לילב רפוש / םיכאלמ

http://www.chabad.org.il/eyun/chagim/ps/pss3.htm

:הדמשה הנחמב רדס ליל / ץיבונר'צ סנ / םוצ ימי הנומש / הבקסוממ הליבח – םירופיס לש זוכיר

http://www.chabad.org.il/eyun/chagim/ps/pss3.htm

תא ףרש 'ה / ןתונו תתל לוכיש ימ / 'המ לכה / העיתפמה םילמגה תרייש – םירופיס לש זוכיר
:רסיקל בתכמ / ץמחה לע ורמש םיבלכה / ץמחה

http://www.chabad.org.il/eyun/chagim/ps/pss2.htm

:םייקתה אלש רדסה
http://moreshet.co.il/kahana/tavnit1.asp?x=197&kod_subject=1300&kod_subjectm=1326&pg
=http://moreshet.co.il/kahana/tavnit1.asp?x=197&kod_subject=1300&kod_subjectm=1326&pg

 

:גחל םיריש

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/pesah/sha.html :רישל עקר – עדוי ימ דחא

:RAM ץבוקכ רישה תא דירוהל ןתינ (הקיזומ) רישל רושיק + תילגנאב הדגהה יריש תולימ
http://www.aish.com/holidays/passover/songs.asp

:(העימש) חספל םיריש
http://www.bus.ualberta.ca/yreshef/pesach/musicroom/pesach_alc.html

http://kosher4passover.com/songs.htm :(העימש) חספל םיריש םע םירתא

:םינמוא לש תונומת ,םינוש םידוביע .אידג דח רישל שדקומה רתא

http://www.tilda.edu-negev.gov.il/mad/elionork/had%20gadia/index.htm

 

:חספל ואדיו יעטק

http://kosher4passover.com/movieclips.htm

 

:תוטלקה

http://www.613.org/passover/four.ram :יתרוסמ חסונב תירבעב תוישוקה עברא

http://kosher4passover.com/4questions.htm :תילגנאו תירבעב תוישוקה עברא

 

:הדובע יפד

http://www.galim.org.il/framepassover.html/makot.html :םירצמ תוכמ

:תעד רתאמ ץמח תקידבו גחה ךיראת לע תולאשו עדימ

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/hodesh/pesah.htm

http://www.galim.org.il/framepassover.html/daienu.html :ונייד רישה לע

http://www.galim.org.il/framepassover.html/hametz.html :ץמחה

:םירצמ ךיסנה טרסה רתאל רושיק ןכו םימורופל תונפמה תולאש , השמ לש ודיקפת

http://www.galim.org.il/framepassover.html/moses.html

:(תוהובגה תותכל) םירצמב דובעשה תונש

http://www.amit.org.il/hagim/pesach/shiabud.htm

:(תוהובגה תותכל) יוניש לומ תויכשמה – רודו רוד לכב

http://www.amit.org.il/hagim/pesach/dor.html

דועו חספה תרעק ,לש הדגה ,תוגיהנמו גיהנמ ,תוריחה גח חספה גח אשונב תונוש תויוליעפ
http://wwwl.education.gov.il/mate/pesach.htm :(הדרוהל דרוו יצבק)

http://ramat-aviv-gimel.tlv.k12.il/students/passover/passover_plates.htm :חספה תורעק

:תורוד חספל םירצמ חספ ןיב לדבהה
http://www.daat.ac.il/daat/toshba/pesah/14pesah.htm

:גחה תומשו חספה תחלצ ,ביבא הבש םיעדוי ךיא ,תוכמה רשע לע תויוליעפל תונויער

http://www.levinsky.macam98.ac.il/mamash/passover.html

:םירפוע רתאב הניגנמ יפל םיריש יוהיז /הביתכ תויוליעפ /עדימ יפד

/http://planet.nana.co.il/ofarim

 

:תונוש תודגה לע

/http://www.galim.org.il/haggada :םירופיצה ישאר תדגה

:הדגהה רדס

http://www27.brinkster.com/yniaz/pe_main.htm

:(דקונמ) הדרוהל ספה תדגה לש אלמ טסקט

http://www.info.org.il/haggadah_hebrew.shtml

http://www.chagim.org.il/passover40.html :תונוש תודגה 10 לש תוחיתפ טקל

http://www.emanuelnyc.org/seder/table.html :תודגהמ תונומת

/http://www.daphna.net/Passover :רתאה תלעב לש תישיא חספל הדגה

http://kosher4passover.com/haggadah.html :תודגה לש תוכירכ לש תונומת

:תילגנאב רבסהו תונומת תוקיתע תודגה
http://www.library.yale.edu/judaica/exhibits/haggadah/exhibit1.html

http://www.nevnet.etzion.k12.il/hagada.HTM :תדחוימ הדגהב עסמ

 

:תוצמ

http://kosher4passover.com/makingmatzoh.htm :(ןוטרס) תוצמה תנכה ןפוא

:(ףצרב תונומת) תוצמה תייפא

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesach-mp.htm

/http://www.matzot-rishon.co.il/matzot-rishon :ןושאר תוצמ

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/afiyat-4.htm :הצמ תיפא לע תורוקמ

http://www.yeshiva.org.il/Shiurim/books/pniney/PESACH12.htm :הצמ תוכלה

:די לש תוצמו הנוכמ תוצמ
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/pesah/matsot.htm

http://www.daat.ac.il/daat/ruach/shoah/shoah3.htm :זוכיר הנחמב תוצמ תייפא

 

 

:תוריחו תודבע

/http://galim.org.il/peoples/freedom :אשונב קסועה םילג תיבמ רתא

http://www.arachim.co.il/articles.asp?tid=49 :אשונב םירמאמ זוכיר

 

םירצמ

http://www.masa.co.il/mag66/seven/piramid.html :םלוע יאלפ תעבשמ תודימריפה

:תודימריפב ילאוטריו עסמ
http://www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/explore/khufuenter.html

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/mitsraim/paro.htm :םירצמ ךלמ הערפ

http://navat.snunit.k12.il/26210.html :םירצמ אשונב םירתא זוכיר

:םירצמ אשונב םירתא זוכיר
http://shifat.cet.ac.il/heb/links/Countries/response.asp?country=3

 

 

:ביבאה

http://wwwl.education.gov.il/preschool/gan_bareshet/nachon/aviv.htm :ביבאה לע

:ביבאה וא ףרוחה רתוי קזח ימ אשונב לשמ

http://www.galim.org.il/framepassover.html/aviv.html

http://www.galim.org.il/framepassover.html/flowers.html :ביבאב החירפ

http://www.chagim.org.il/passover33.html :לירפאב םימודא םיחרפ

http://wwwl.education.gov.il/moe/hagut/aviv.htm :םיקוספו םיריש

:םיחרפה הנבמב תומלשו יפוי
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/008002.html

http://www.matar.ac.il/teva/2000.03-04.asp :לירפא – ץרמ םישדוחב עבטל םיאצוי

http://www.daat.ac.il/daat/shabat/luach/aviv.htm :ביבאה שדוח דעומל

http://www.matar.ac.il/zmanim/eggs.asp :הייבר תנוע – ביבאה

http://www.macam98.ac.il/animals/moshit.html :ביבאב םיקרח

 

 

 

:טראפילק

http://kosher4passover.com/clipart.htm :חספל תונומת םע םירתא זוכיר

http://kosher4passover.com/plagues.htm :תוכמה תרשע לש תונומת

http://kosher4passover.com/screensaver.htm :ךסמ רמוש

http://uahc.org/congs/nj/nj006/seder/plate.html :רדסה תחלצ לש הנומת

http://members.iol.co.il/israele/12.htm :חספב תורושקה תונומת

 

 

:תונוש תויוליעפ

םידליה ןג

:םידליה ןגל חספל תויוליעפל תונויער
http://web.macam98.ac.il/~gilrach/gananot/peshach.htm

:הדובע יפד
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=279

:תיקחשמ תוליעפ – רסח המ
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=278

:העונתב תוליעפ
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=277

:םיכפה – ןושל קחשמ
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=273

:םיקומיצמ ןיי תנכה
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=274

:ןורכיז קחשמ
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=275

 

 

:םינועושעש

http://www.galim.org.il/framepassover.html/trivia.html :חספל היווירט ןודיח

http://www.galim.org.il/framepassover.html/tashbez.html :חספל ץבשת

http://www.chagim.org.il/passover55.html :םיקחשמל תונויער

http://www.chagim.org.il/passover32.html :תרוזפת

:(תילגנאב) תרוזפת
http://www.bus.ualberta.ca/yreshef/pesach/wordsearchpesach/wordsearchpesach.html

http://www.torahtots.com/holidays/pesach/peswrd.htm :(תילגנאב) תרוזפת

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesach-m1.htm :יוטיבה תא םלשה

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesach-m2.htm :ןושל יפוריצ

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/pesach-m3.htm :תויתואה רדס יוניש

:תורבדה תרשע תא אוצמל השמל ורזע - ךובמ

http://www.billybear4kids.com/holidays/pesach/maze/maze1.htm

:רואיהמ קוניתה השמ תא תושמל הערפ תבל ורזע – ךובמ

http://www.billybear4kids.com/holidays/pesach/maze/maze2.htm

:ותוא ואצמו ץמחה תא ואיבחה – הוא'ג קחשמ

http://www.billybear4kids.com/holidays/pesach/chametz/chametz.htm

http://wwwl.education.gov.il/mate/download/pesach/domino.rtf :חספל ונימוד

http://wwwl.education.gov.il/mate/download/pesach/hoovehi.doc :חספל איהו אוה

http://wwwl.education.gov.il/mate/download/pesach/tasbetz.doc :ץבשת

http://wwwl.education.gov.il/mate/download/pesach/tetris.rtf :חספל סירטט

http://wwwl.education.gov.il/mate/download/pesach/miyodeha.ppt :?עדוי ימ – ןודיח

http://ramat-aviv-gimel.tlv.k12.il/students/games/concentration/concentration.htm :םיחרפ לש ןורכיז קחשמ

:םיקלחה תזזה ידי לע היינמח תנומת תיינב

http://ramat-aviv-gimel.tlv.k12.il/students/games/sliding_puzzle/sliding%20puzzle.htm

:הספדהל םינתינ – חספה רדסל םירושקה העיבצ יפד

http://www.aish.com/holidays/passover/articles/Order_of_the_Haggadah_Coloring_Book.asp

http://www.torahtots.com/holidays/pesach/pescolor.htm :חספל העיבצ יפד

:בשחמב העיבצ חספל רויצ
http://www.igrandparents.com/grandtopics/articles/printables/ColorThisImage.asp?Title=Passover+seder+coloring+page+from+iGrandparents%2E&Image=%2E%2E%2Fimages%2Fprintables%2Fpassovercoloring01%2Egif&Width=450&Height=507

http://www.coloring.ws/passover.htm :העיבצ יפד

http://www.coloring.ws/egypt.htm

http://www.coloring.ws/moses.htm

 

http://sites.snunit.k12.il/tali/p_hidon.html :חספל ילאוטריו ןודיח

http://go.ariel.muni.il/begin/sites/moadim/pesach/qwestion.htm :תובושתו ןודיח

 

:תוצמ םע לוגיע סקיא קחשמ
http://www.bus.ualberta.ca/yreshef/pesach/tictacto/tictacto.htm

http://www.bus.ualberta.ca/yreshef/pesach/Jigsaw/jigsaw.html :םילזאפ

:ןמוקיפאה תא ואצמ קחשמ
http://www.bus.ualberta.ca/yreshef/pesach/afikomangame/afikoman.html

:ןוכנה רדסב חספה תחלצ תא ורדס קחשמ
http://www.hsdm.com/usr/dwelling_place/peisah/kiara_game/kiara_game.html

:(קחשמה תניעטל ןיתמהל שי) םילימל םאתהב ןוכנה רדסב חספה תחלצ תא ורדס -קחשמ

http://www.zigzagworld.com/sederplate/home.htm

:( קחשמה תניעטל ןיתמהל שי) תוכמה רשע תא האור הערפ -קחשמ

http://www.hagalil.com/iwrith/plagues/plagues.html

http://www.torahtots.com/holidays/pesach/pesign.htm :(תילגנאב) ידוסה דוקה

:לולסמ יקחשמ 2 + הצמ ץבשת + ידוס דוק םע םיפד 3
http://www.shaanan.macam98.ac.il/sifbreshet/html/tavniyot-pesah.html

 

:ןובשחב תויוליעפ

http://alefefes.macam98.ac.il/ridmonth/58/nisan.asp :םלענה רפסמה והימ 4X4 – תיישוק

 

:תוחידב

 

:חספל םירושקה םיאשונב םימורופ

http://www.snunit.k12.il/netforumh/passover/a/1

 

:די תודובע

http://www.galim.org.il/framepassover.html/museum.html :חספ תרעק תנכה

:(הטושפ תילגנאב רבסה) הצמל תחלצ תנכה
http://www.aish.com/holidays/passover/articles/Make_a_Matza_Holder.asp

:ריינ תסיעמ חספ תרעק תנכה
http://www.ganenet.co.il/gan/hebrew/viewcat.asp?catID=217&cmd=view&NewsItemid=280

:םעונ לש רתאב ריינ ילופיקמ תצפוק עדרפצ תנכהל תוארוה

http://www.geocities.com/noam_n/noam/orogamy/jumping/index.htm

 

 

:הכרב תורגא

(תירבע) תכייחמ הצמ םע היולג

http://www.glidat-strauss.co.il/glidat-strauss/postcard.asp?cat=03&p=0302

http://www.kipa.co.il/cards/pass.asp :(טאל הלוע) הפיכ רתאמ תויולג 4

:הכרב תורגא 5
http://www.aish.com/cards/subcategory.asp?section=Holidays&subsection=Passover

http://dash.nana.co.il/default.asp?CategoryID=16 :רדסל הנמזה ןקלח תויולג 9

http://www.holidaynotes.com/passover.htm :הכרב תורגא 9

:שאלפ תיגולונכטב ללוכ הכרב תורגא
http://free.bluemountain.com/eng/passover/index.html

:היצמינא בולישב ןקלח הכרב תורגא 12
http://www.americangreetings.com/greetingcard/pd/esearch.pd?L0=25&L1=101&L2=248&L3=11140&L4=0&L5=0

:(תילגנאב) ןוכתמ וא הכרב ,ריש ףיסוהל ןתינ הכרב תורגא 5

/http://www.freewebcards.com/cards/passover

:שאלפ תיגולונכטב 2 הכרב תורגא 8

/http://www.freewebcards.com/cards/passover

:(תילגנאב) ןוכתמ ףיסוהל ןתינ הכרב תורגא 4

http://www.cyber-kitchen.com/greetingcards/passover.html

:היצמינא בולישב הכרב תורגא 4

http://www.greetsomeone.com/march/passover.htm

:הכרב תורגא 5
http://www.regards.com/cc.cfm?d=1&cat=Passover&CatID=332&Parentcat=Holidays&ParentCatID=309&RelatedCat=&SN=%2A&SE=%2A&TN=%2A&T_E=%2A

http://ohmygoodness.com/Cards/Passover.htm :היצמינא םע ןהמ 3 הכרב תורגא 7

/http://browse.postcards.org/postcards/cards/0350 :היצמינא םע 3 הכרב תורגא 8

:היצמינא םע הכרב תורגא 6
http://www.deepestfeelings.com/holidays/easter/passover/index.shtml

http://www.addict.co.il/story/71.html :םוירווקאב גד תציצק תחא תרגא

http://www.marlo.com/heb/pass/passover.htm :שאלפו היצמינאב הכרב תורגא

/http://www.feelingz.com :הכרב ינוטרס 3

http://www.expressit.com/110_Greetings/catalog.asp?cat=1831 :הכרב תורגא 5

http://www.care2.com/send/catpassover1.html :הכרב תורגא 15

 

 

 

:חספל םינוכתמ

http://www27.brinkster.com/yniaz/pe_main.htm

http://www.pesto.co.il/chagim/passover.htm

http://horim.topcities.com/Holidays/passover.htm

http://www.goodfood.co.il/recipes/view-recipes.x?Type=30