Make your own free website on Tripod.com
בהתאם להתנהגות הנדידה מקובל לחלק את כלל העופות לקבוצות
 
עופות יציבים - אלה הם עופות שאינם נודדים כלל, השוהים בתחומי המחיה שלהם כל ימות השנה; מהם בטריטוריות מוגדרות, מהם משוטטים שלא בעונת הקינון אל מעבר לתחומי הטריטוריה, אך אינם נודדים לטווח רחוק. רוב העופות באזורים הטרופיים הם יציבים. באזורים אלה כמעט שאין נדידה. גם במדבריות תופעת הנדידה מוגבלת.

דוגמה לציפור יציבה בארצנו: דרור, בולבול ,חוחית ועורב אפור.

עופות קיציים - עופות אלה נודדים בסתיו, לרוב דרומה, אך לעתים גם לכיוונים אחרים. מועדי הנדידה, כמו גם מועדי החזרה, שונים במידה ניכרת בין מין למין. אפשר כי מינים הנמנים עם קטגוריה זו שוהים במעונות הקיץ בהם הם מקננים רק בחלק קטן מן השנה, והם שוהים בדרכי נדידתם ובמעונות החורף שלהם פרקי זמן ארוכים בהרבה.

דוגמה לציפור מקייצת בארצנו: שרקרק

עופות חורפים - אלה מינים המקננים (לרוב) בקווי רוחב צפוניים יותר. עם בוא הסתיו הם נודדים דרומה ועוצרים למשך החורף באזור הנדון. גם במקרה זה אין משך "החורף" של המינים השונים זהה באורכו: יש מינים המקדימים להגיע, ואילו אחרים מתמהמהים. כך גם בדרך חזרה אל מעונות הקיץ.

דוגמה לציפור חורפת בארצנו: נחליאלי

עופות חולפים - אף מינים אלה מקננים (לרוב) באזורים צפוניים יותר, אך הם ממשיכים לנדוד למעונות דרומיים יותר מהאזור הנדון.

דוגמא לציפור חולפת בארצנו: חסידה

עופות מזדמנים - אין לדעת היכן ומתי יופיעו. הם בלתי צפויים בזמן ובמרחב. על פי רוב יהיו אלה פרטים צעירים שיצר השוטטות שלהם מפותח יותר, או פרטים שנסחפו בעקבות תנאי מזג אוויר חריגים.

דוגמה לציפור מזדמנת לארצנו: נטה