Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות

מצגות ורעיונות לגני הילדים בח"מ

מומלץ גם לאוכלוסית הפיגור הבינוני והפיגור הקשה.
באדיבותה שלה גב' ברכה שנהב - מדריכה לשילוב המחשב בגני הילדים בח"מ.